นายสังคม ศรียศ
Mr.Sangkhom Sriyod
กรรมการผู้อำนวยการ

การอบรมสัมมนา

 • ภาวะผู้นำ
 • การพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา (ด้านงานสนาม)

ประวัติการทำงาน

ปี 2543 – 2557
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกั ด

ผู้อำนวยการโครงการ BMW Thailand

ผู้จัดการโครงการ

 • กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค
 • จัดทำแผนการเบิกเงินงวด พิจารณาตรวจรับมอบผลงานของผู้รับจ้างและร่วมประชุมกับทุกฝ่าย

2540 – 2542
บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด

ช่างเทคนิคโครงสร้างสถาปัตยกรรม

 • ควบคุมคุณภาพงาน โครงการอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง และอาคารเรียนรวม 1 หลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

ปี 2539 – 2540
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด

ช่างเทคนิคโครงสร้างสถาปัตยกรรม

 • ควบคุมคุณภาพงาน โครงการอาคารสำนักงานเจริญไทยมอเตอร์เชลล์ กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงาน 10 ชั้นและที่จอดรถ

ปี 2538 – 2539
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด

ช่างเทคนิคโครงสร้างสถาปัตยกรรม

 • ควบคุมคุณภาพงาน โครงการอาคารไทยเคนไซเพ้นท์ จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะโครงการ มูลค่าโครงการ 200 ล้านบาท

ปี 2535 – 2538
บริษัท พี.เอ็ม.ไอ จำกัด

ช่างเทคนิคโครงสร้างสถาปัตยกรรม

 • ควบคุมคุณภาพงาน โครงการซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ เป็นอาคารศูนย์การค้า 1 หลังและอาคาร
  เทคนิค 1 หลัง

ปี 2534 – 2535
บริษัท พี.พี.ดี จำกัด

ช่างเทคนิคโครงสร้างสถาปัตยกรรม

 • ควบคุมคุณภาพงาน โครงการอาคารไทวาการทอ กรุงเทพฯ เป็นอาคารโรงงานทอผ้า 1 หลัง

ปี 2530 – 2533
บริษัท ไทยสร้าง จำกัด

ช่างเทคนิคโครงสร้างสถาปัตยกรรม

 • ควบคุมคุณภาพงาน
  • โครงการอาคารบ้านพักอาศัยริเวอร์ไซด์ทาวน์เวอร์ สูง 22 ชั้น เป็นอาคารมินิพลาซ่า 1 หลัง บ้านพักอาศัยทาวเฮ้าส์ 8 ยูนิต และบ้านเดี่ยว 5 หลัง
  • โครงการหมู่บ้านศรีกรุง กรุงเทพฯ เป็นอาคารพักอาศัยทาวเฮ้าส์ 145 ยูนิต และอาคารสโมสรพร้อมสระว่ายน้ำ 1 หลัง

ปี 2529 – 2530
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชาก่อสร้าง

ช่างเทคนิคโครงสร้างสถาปัตยกรรม

 • ควบคุมคุณภาพงาน โครงการอาคารพาณิชย์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 ยูนิต