นายเฉลิมศักดิ์ อ่ำเอี่ยม
Mr.Chalermsak Am-Iem
กรรมการผู้จัดการ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ภาคีวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง เลขทะเบียน ภฟก.11353

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.2537 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • พ.ศ.2545 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมสัมมนา

 • สัมมนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Busway-New Technology และ Trihal Cast Rasin Dry Type Transformer
 • มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า
 • มาตรฐานและการเลือกใช้งาน MV & Swithchboard
 • กรณีศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ เรื่อง หลุมพรางนักบริหาร
 • ร่วมประชาพิจารณ์ ìมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ฉบับสมอ.
 • ผู้ตรวจสอบอาคาร
 • TOTAL LIGHTING SOLUTION II
 • การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประเมินผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • การตรวจสอบสภาพอาคารและการตรวจสอบภายในโรงงานอุตสาหกรรมโปรแกรม 1-8
 • หลักสูตร ครูสมาธิ รุ่น 23 (หลวงพ่อวิริยังค์)

ประวัติการทำงาน

ปี 2550 – 2557
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด

ผู้อำนวยการโครงการ

 • โครงการ The Houze Condo ขอนแก่น
 • โครงการ Hugz Mall ขอนแก่น
 • โครงการ BMW Thailand
 • โครงการ Downtown สุขุมวิท 49
 • โครงการ N2 (Car Park)
 • โครงการ UD Town อุดรธานี

ผู้จัดการแผนกธุรการวิศวกรรม, ที่ปรึกษางานวิศวกรรมระบบ

 • ดูแลงานในส่วน Pre-Construction (งานประกวดราคา,สัญญา ฯลฯ)
 • ให้คำปรึกษาในส่วนงานวิศวกรรมระบบของหน่วยงาน ต่างๆ

ปี 2548 - 2550
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด

ผู้จัดการโครงการ

 • กำหนดนโยบายงานร่วมกับผู้ว่าจ้าง
 • ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน พิจารณาตรวจรับมอบผลงานของ ผู้รับจ้างและเอกสารต่าง ๆ จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงวด
 • ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรและร่วมประชุมกับทุกฝ่าย

วิศวกรโครงการ

 • ทบทวนทำความเข้าใจตามแบบรูปข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาแบบรูป
 • ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ พิจารณาเสนอข้อมูล เพื่อขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้าง
 • ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง
 • ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแพร่ มูลค่าร 217 ล้านบาท

ปี 2544 – 2548
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • ควบคุมผู้รับจ้างงานวิศวกรรมระบบให้ครบถ้วนตามแบบและข้อกำหนด
 • เอกสารเบิกจ่ายเงินงวดและงานเปลี่ยนแปลง
  • โครงการเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ทาวน์เซ็นเตอร์ อาคาร 3 ชั้น มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท
  • โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ และวิถีเทพสรรพสินค้า
  • โครงการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดาวคะนอง

ปี 2542 – 2544
บริษัท อาซีฟา จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • วางแผนและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาลและดับเพลิง
  • โครงการอาคารจอดรถโรงพยาบาลมหาราช 8 ชั้น จังหวัดนครราชสีมา
  • โครงการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ปี 2539 – 2542
บริษัท เกษมกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด

Project Co ordiator

 • ประสานงานติดตั้งและควบคุม Sub Contractor วางแผนงานติดตั้ง
  • โครงการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  • โครงการอาคารเพรสซิเดนท์ ทาวเวอร์
  • โครงการอาคารเรียน 9 ชั้น โรงเรียนศรีวิกรม์

ปี 2537 – 2539
บริษัท เอ็มอีอี จำกัด

วิศวกรสนาม (ไฟฟ้า)

 • ควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้าฃ
  • โครงการอาคารจอดรถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ล็อกเล่ คลองเตย
  • โครงการอาคารออส์ ซีซัน เพลส สุขุมวิท