ขอบเขตการให้บริการ

1 ช่วงก่อนการก่อสร้าง

• กำหนดเป้าหมายและนโยบายของโครงการ
• ร่วมจัดทำงบประมาณของโครงการ(เฉพาะโครงการที่บริษัทฯเริ่มงานในช่วงออกแบบและทำงบประมาณก่อสร้าง)
• ตรวจสอบแบบและให้ความเห็นในส่วนของแบบประมูล
• จัดประกวดราคา และจัดทำราคากลาง

2 ช่วงการก่อสร้าง

• 2.1   กำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง
• 2.2   การควบคุมคุณภาพ
• 2.3   การควบคุมเวลา
• 2.4   การควบคุมงบประมาณ
• 2.5   จัดการประชุม

3 ช่วงหลังส่งมอบงาน